Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung huyện Diên Khánh

Ngày 24/6/2024 UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó xác định huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. Theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29-3-2023, phương án quy hoạch hệ thống đô thị đến năm 2030, huyện Diên Khánh được xác định là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống, phát triển thành thị xã và định hướng phân loại là đô thị loại IV. 

Vì vậy, Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 sẽ cụ thể hoá các mục tiêu mà NQ09 đã đề ra, là cơ sở pháp lý để triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để nâng cấp Diên Khánh lên thị xã vào năm 2025.

Link tại Quyết định 1647/QĐ-UBND: https://drive.google.com/file/d/1acLK_zuf-qqbt5IdyGP4zv_R4HesLhfc/view?usp=sharing

 

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure