Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh

Ngày 26/3/2023 UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vạn Ninh.

Cụ thể, diện tích các loại đất phân bổ trong năm khoảng 56.207ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 45.673ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.074ha, đất chưa sử dụng khoảng 5.460ha; kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm hơn 303ha, trong đó đất nông nghiệp gần 286ha và đất phi nông nghiệp hơn 17ha; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm là 429,65ha, trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 429,56ha, còn lại là diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm gần 12,48ha đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất…

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh do Công ty CP Quy hoạch và TKXD miền Trung thực hiện.

Link tải QĐ số 944/QĐ-UBND: https://stnmt.khanhhoa.gov.vn/Portals/0/944.pdf

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure