Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Diên Khánh.

Ngày 26/04/2023, UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Diên Khánh.

Cụ thể, diện tích các loại đất phân bổ trong năm với đất nông nghiệp hơn 27.183.95 ha, đất phi nông nghiệp hơn 6.350.99 ha, đất chưa sử dụng khoảng 845,38 ha;

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm với đất nông nghiệp là 458,60 ha và đất phi nông nghiệp hơn 138,25 ha;

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm với đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 777,85 ha, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,63 ha;

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm là 0.32 ha đết nông nghiệp và 20,90 đất phi nông nghiệp.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Diên Khánh được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Diên Khánh.

UBND tỉnh giao UBND huyện Diên Khánh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất…

Link tải hồ sơ KHSD đất năm 2023 huyện Diên Khánh:

 https://dienkhanh.khanhhoa.gov.vn/Resources/Docs/N%C4%82M%202023/TH%C3%81NG%205/Bao%20cao%20tom%20tat.pdf

 

 

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure