Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Nha Trang

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG

Ngày 31/10/2022 UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 2978/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Theo đó, đến năm 2030 diện tích quy hoạch một số loại đất chính như sau:

*. Đất nông nghiệp

- Diện tích năm 2020: 10.721,86 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 8.896,29 ha, giảm 1.825,56 ha so với năm 2020.

*. Đất phi nông nghiệp

- Diện tích năm 2020: 7.633,96 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 16.631,28 ha, tăng 8.997,32 ha so với năm 2020.

*. Đất chưa sử dụng

- Diện tích năm 2020: 7.066,65 ha.

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: không còn, giảm 7.066,65 ha so với năm 2020 

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Nha Trang được xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khoa học, tính chính xác và khả thi cao. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Nha Trang được xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng của thành phố đến năm 2040 và cân đối đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của thành phố trong thời kỳ từ nay đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, phường trên địa bàn thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

Kết quả của phương án đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả Trung ương, tỉnh và địa phương... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.

Kết quả tính toán xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, quỹ đất sử dụng của toàn thành phố sẽ có những thay đổi đáng kể, trong đó: đất nông nghiệp giảm còn 8.896,29 ha, chiếm 34,85% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 16.631,28 ha, chiếm 65,15% tổng diện tích tự nhiên, đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang không còn diện tích đất chưa sử dụng.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng bộ và chính quyền UBND thành phố Nha Trang cần thực hiện tốt các giải pháp: giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời có các chủ trương, chính sách phù hợp, cùng với những biện pháp thực hiện tích cực để huy động được các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của thành phố.  

Tải Quyết định 2978 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1NQisORwbBaXTlsy-2i4p9qBuYKp9HdsO/view?usp=sharing

 

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure