Nóng: Rà soát lại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tài trợ quy hoạch

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc tài trợ quy hoạch mà có nội dung chưa phù hợp (nếu có) thì tổng hợp, tham mưu đề xuất tỉnh có hướng xử lý trước ngày 20/5/2022.

 

Nóng: Rà soát lại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tài trợ quy hoạch
 

 

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Công văn số 3026/UBND-QH về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ quy hoạch và tổ chức lập quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, có nhều doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đề xuất các dự án đầu tư liên quan đến phát triển đô thị, hình thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí,... làm cơ sở để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí và tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan, đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý, triển khai hiệu quả chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc tài trợ quy hoạch mà có nội dung chưa phù hợp (nếu có) thì tổng hợp, tham mưu đề xuất tỉnh có hướng xử lý trước ngày 20/5/2022,...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, đô thị để phục vụ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp khả năng bố trí kinh phí cho công tác quy hoạch chưa đáp ứng được so với nhu cầu đặt ra thì kêu gọi các nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên cơ sở danh mục lập quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch xây dựng, đô thị và kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước làm cơ sở để bố trí kinh phí lập quy hoạch tại địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2022,...

Lâm Đồng chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ, không tiếp nhận sản phẩm quy hoạch

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương việc tiếp nhận tài trợ nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Trong đó, chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ, không tiếp nhận sản phẩm quy hoạch.

Việc tiếp nhận tài trợ nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân và tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị dựa trên 4 nguyên tắc chính.

Thứ nhất, việc tài trợ, sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật về Luật ngân sách và các quy định có liên quan.

Việc tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật quy hoạch đô thị.

Cùng với đó, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đặc biệt, việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đất đai và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,...

Lê Phước Bình

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure